Наука

Траен критичко-есеистички придонес (Критичко-есеистичкото творештво на проф.д-р Стана Смиљковиќ посветено за македонските автори и книжевност)

Aбстракт: Српската универзитетска професорка испишува критичко-есеистички осврти, односно студии во кои посебно место зазема македонската…