Цитати

Петре М. Андреевски – цитати од Дениција, Пиреј и Тунел

„Дениција“, 1968 „Ти беше мојот Исток и мојот Величетврток, ти беше сè што му недостасуваше…