Софија Тренчовска

Софија Тренчовска е филолог, писател, преведувач и културен активист. Учествува на меѓународни симпозиуми и научни собири. Објавува текстови од областа на книжевноста и уметноста во повеќе печатени и електронски списанија. Автор на книгите „Една митопоетика“ и „Дело и знак“, а приредувач на повеќе изданија. Уредник на Проект Растко – Македонија. Тренчовска има и богато организациско искуство. Меѓу другото, работела како постојан стручен соработник – библиотекар. Моментно е докторанд на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје. Живее и работи во Велика Британија.

Големиот смок како метафора за грабежливиот свет

Егзистирањето на „високата митологија“ кај Македонците дава можност за реконструкција на словенскиот пантеон каде што,…