Ана Петреска

М-р Ана Петреска е докторанд на Филолошкиот факултет во Скопје. Нејзината докторска дисертација ќе биде на тема Расказот и раскажувањето како предуслов за правилен говор и креативно изразување. Ана Петреска е уредник во Издавачката куќа Феникс во Скопје.

Траен критичко-есеистички придонес (Критичко-есеистичкото творештво на проф.д-р Стана Смиљковиќ посветено за македонските автори и книжевност)

Aбстракт: Српската универзитетска професорка испишува критичко-есеистички осврти, односно студии во кои посебно место зазема македонската…